‘ഞാനും വൈജയന്തിമാലയും എന്‍റെ അമ്രപാലിയും’ – Dr. Neena Prasad