‘അന്ത:പുരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിഷ്ക്കാരത്തിലേക്ക്’ – Dr. Neena Prasad